Θρησκεία

Η πιο σύντομη και πανίσχυρη προσευχή προς την Παναγία μας

Η πιο σύντομη και πανίσχυρη προσευχή προς την Παναγία μας

Προσευχή στην Παναγία: Με αυτή την προσευχή θα ξεχάσετε τα προβλήματα σας και θα νοιώσετε ηρεμία και γαλήνη

Προσευχή στην Παναγία: Μπορεί να είναι μία σύντομη προσευχή, όμως είναι εκείνη που θα σου πάρει τη στεναχώρια και θα βρει λύση στα προβλήματα σου.

Προσευχή στην Παναγία: Η πιο σύντομη και πανίσχυρη προσευχή

Η σύντομη προσευχή για την Υπεραγία Θεοτόκο

Ώ Δέσποινα, Θεονυμφε Κόρη, Άλοχε Μήτηρ, Απείρανδρε Τροφέ τού Θεού Λόγου, θαύμα υπερφυέστατον φύσεως. Ουράνιε σκηνή τού Υψίστου. Υπέρτατέ της αρετής κορυφή. Άπλετον πέλαγος τού ελέους. Ανεξάντλητον πέλαγος τής ευσπλαχνίας, βάθος δυσθεώρητον μυστηρίων δυσλήπτων, δοχείον θεοτευκτον τού υπερουσίου προβλήματος. Πανύμνητε Θεοτόκε Μαρία, επάκουσον ημών τών οικτρών δεομένων σου καί η καθαρότης τής ακηράτου παρθενίας σου άς καθαρίση τάς εσπιλωμένας ημών ψυχάς, ο άφθορος καί σωτήριος τόκος σου… Μή αποξενώση τήν σωτηρίαν από τούς λατρευτάς σου. Αυτήν σωτηρίαν εβράβευσε πλουσίως εις τήν άπειρον πληθύν τών πιστώς αυτόν προσκυνούντων.

Παρακαλούμεν εκτενώς, ώ Δέσποινα Θεονυμφε, σκέπε, φρούρει καί διαφύλαττε ημάς τούς ευτελείς οικέτας σου. Πάντας τούς Ορθοδόξους χριστιανούς, τούς μετ’ ευλαβείας προσκυνούντας καί ασπαζομένους τόν ιερό χαρακτήρα τής πανσέπτου εικόνος ταύτης, δί’ αισθητών μέν χειλέων εδώ εις τήν γήν καί διά νοητών εσένα τήν Υπερευλογημένην Μητέρα τού Μονογενούς Υιού τού Θεού εις τούς ουρανούς.

Όθεν καί εκ μέρους πάντων σου δεόμεθα. Σέ παρακαλούμεν νά διατηρής άβλαβον καί ανωτέραν τών εναντίων εχθρών τήν σήν ποίμνην καί κληρούχους πάντας αναδείξον τής δόξης τού αφθόρου σου τόκου καί τής γλυκείας αυτού ελλάμψεως καταξίωσον.

Μεθ’ ου τώ Πατρί δόξα, τιμή καί μεγαλοπρέπεια σύν τώ αγίω Πνεύματι εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Αμήν.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0