Θρησκεία

Προσευχή στην Παναγία – Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή στην Παναγία – Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή στην Παναγία Αγίου Νεκταρίου για βοήθεια. Η Μητέρα μας Παναγία μας προστατεύει κάθε στιγμή. Όταν με πίστη ζητήσουμε την βοήθεια Της τότε την λαμβάνουμε κιόλας… Ας κάνουμε εγκάρδια προσευχή προς την Μητέρα μας Παναγία να μας φυλάει από κάθε ασθένεια και ας αφεθούμε στις μεσιτείες Της…

Υπεραγία Θεοτόκε, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξοτέρα των Σεραφίμ, πρόσδεξε την δέησιν του αμαρτωλού δούλου σου…

Το Αγιορείτικο Θυμίαμα είναι αυθεντικό μοναστηριακό προϊόν. Φτιάχνεται με προσωπική φροντίδα & προσευχή από κελλιώτες μοναχούς.
Αγοράστε το μοναδικό Αγιορείτικο Μοσχοθυμίαμα εδώ.
Προσευχή στην Παναγία – Αγίου Νεκταρίου

(Από την πρώτη Ωδή)

Ἀνυμνῶν μεγαλύνω Σέ, Ἄχραντε,
τήν τό γένος ἠμῶν μεγαλύνασαν.
Δυσωπῶν δυσωπῶ Σέ Πανύμνητε,
τήν ἀεί τόν Υἱόν δυσωπήσασαν.

Εὐλογῶν μακαρίζω Σέ, Δέσποινα,
ἤν πιστῶν γενεαί μακαρίζουσιν.
Ἀναμέλπω τήν χάριν Σου, Ἄνασσα,
ἤν ἀγγέλων χοροί μεγαλύνουσιν.

Θεομῆτορ Μαρία Θεονυμφε
τάς ὁδούς μου κατεύθυνον, δέομαι.
Μητροπάρθενε, Δέσποινα, ἄσπιλε,
κινδυνεύοντα σύ διεφύλαττε.

Σωτηρίας ἠμῶν τό κεφάλαιον,
σωτηρίαν ἐμοί οὐ ἀπέργασαι.
Εὐδοκίας ἠμῶν τό προοίμιον,
εὐλογίαν καμοί θείαν δώρησαι.

Θησαυρέ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε,
τήν ψυχή μου πτωχεύσασαν πλούτισον.
Φωτοφόρε λυχνία ὁλόφωτε,
σκοτισθέντα τόν νοῦν μου καταύγασον.

Χαριτόβρυτε Μήτηρ Πανύμνητε,
τῶν δεινῶν καί κινδύνων διασωσον.
Ἀειπάρθενε νύμφη ἀνύμφευτε,
διαφύλαξον μέ πολεμούμενον.

Ἀθεμίτοις, Πανάμωμε, πταίσμασι
τῆς ψυχῆς μου τό κάλλος ἠμαύρωσα,
πλήν εὐδόκησον πλύναι τοῖς δάκρυσι
ἤν ἀφρόνως ὁ τάλας ἠχρείωσα.

Τόν Υἱόν καί Θεόν Σου ἰκέτευσον,
καί κριτήν εὐμενῆ μοί ἀπέργασαι.
Σαῖς πρεσβείαις ἱκέτην οἰκείωσον
καί δεινῆς καταδίκης μέ λύτρωσαι.

Παναγία μου προστάτεψε μας τους αμαρτωλούς…

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0